REGULAMIN

 

JUBILEUSZOWEGO BIEGU  AZOTOWEGO

Z OKAZJI 65 – LECIA GRUPY AZOTY ZAKŁADÓW AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A.

 

I.            Organizator : Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

II.          Miejsce: Kędzierzyn-Koźle (Osiedle Azoty ), ul. Mostowa 30 A.

III.        Termin: 03.06.2013 r., godz.16:00      

IV.         Trasa : Dystans: 7000 m (3 pętle po 2.333)

           Mostowa 30 A, Mostowa, Chemików, odcinek drogi leśnej (obok basenu, hali MOSIR),Mostowa 30 A

              

V.           Uczestnictwo:

 

1.    Prawo startu w Biegu mają osoby pełnoletnie.

2.    Ustanowiono limit zgłoszeń do 300 zawodników.

3.    Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w dniu zawodów
w Biurze Zawodów, ul. Mostowa 30 A  w godz.12.00 – 15.15. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani.

4.    Podczas weryfikacji zawodnicy są zobowiązani przedstawić dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do Biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r. U.Nr 101, poz.1095).

5.   Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym.

6.    Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

 

 

VI.         Zgłoszenia:

1.    Dla pracowników Grupy Azoty ZAK S.A. zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną na adres: lukasz.apostel@grupaazoty.com ( należy podać : Imię i Nazwisko, Datę Urodzenia, Płeć ).

Pozostali zawodnicy chętni do wzięcia udziału w zawodach rejestrują się na stronie internetowej: www.orianshow.pl

Rejestracja dokonywana jest do dnia 30.05.2013 r. lub do osiągnięcia limitu uczestników.

2.    Start w Biegu jest bezpłatny.

VII.       Pomiar czasu i klasyfikacja

1.    Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów wbudowanych w numer startowy.

2.    Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji numeru startowego pod groźbą dyskwalifikacji, w tym zasłaniania numeru lub jego części.

3.    Brak numeru podczas zawodów będzie skutkować niesklasyfikowaniem.

4.    Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

5.    Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów brutto.

6.    Prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w niżej wymienionych grupach:

A) OPEN

- kategorie wiekowe:

Mężczyźni :

Kobiety:

M18

18-19 lat

K18

18-19 lat

M20

20-29 lat

K20

20-29 lat

M30

30-39 lat

K30

30-39 lat

M40

40-49 lat

K40

40-49 lat

M50

50-59 lat

K50

50-59 lat

M60

60-69 lat

K60

60-69 lat

M70

Powyżej 70 lat

K70

Powyżej 70 lat

   

B) PRACOWNICY Grupy Azoty ZAK S.A.

- kategoria płci: kobiety, mężczyźni

Nagrody

1.    W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III przyznaje się dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.

2.    W klasyfikacji pozostałych kategorii za zajęcie miejsc I-III przewidywane są drobne nagrody rzeczowe.

3.    Zwycięzca w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie otrzymuje dodatkowej nagrody przewidzianej dla kategorii wiekowej.

VIII. Program zawodów:

12.00 -15.15  - Praca Biura Zawodów (odbiór numerów startowych)

15.25           - wspólna rozgrzewka

15:40- 15:50  - odprawa techniczna (wejście zawodników do strefy startu według odczytywanych numerów startowych)

15.50           - oficjalne otwarcie zawodów

16:00           - Start Biegu Głównego

Ok. 18:00      - Ceremonia i dekoracja zwycięzców. Zakończenie imprezy.

 

IX.  Postanowienia Końcowe

1.    Bieg zostanie przeprowadzony przy częściowym ograniczeniu ruchu.

2.    Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

3.    W czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad prawa ruchu drogowego.

4.    Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji i służb porządkowych zabezpieczających trasę Biegu.

5.    W przypadku jakiejkolwiek kontuzji lub innych przyczyn zawodnik jest zobowiązany do zejścia na pobocze drogi i oczekiwania na pomoc medyczną.

6.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Biegu, wynikające z winy uczestników Biegu lub przyczyn niezależnych od organizatora.

7.    Organizator Biegu  nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty zdrowia lub życia zawodnika.

8.    Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

9.    W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

10. Kontakt do Organizatora:

Tel. 77 481 21 04,

e-mail: lukasz.apostel@grupaazoty.com ; orian.show@interia.pl

 

 

 

                                                                                                  Organizator